1
4

 

Công trình Nhà hoạt động Đa năng, Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.

Hoàn thiện đưa vào sử dụng