1
4

 

Gói thầu số 3 Nhà công vụ Bộ Tư lệnh

công trình cấp 4

giá trị 5,945,948,000

hoàn thành năm 2016