1
4

 

Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

công trình cấp 3

giá trị 15,776,833,000

hoàn thành năm 2017