1
4

 

Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian đã thông báo: 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2021.
Thờ gian thay đổi:          7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021.

                                                                                           Trân trọng!