1
4

 

Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - năm 2024

Thông báo chương trình đại hội đồng cổ đông, các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thông báo chương trình đại hội các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022-2023. Mời Quý cổ đông xem chi tiết file đình kèm phía dưới

 

1. Tờ Trình 19. Vv thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và 2024

2. Phiếu xin ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

2a. Báo cáo HĐQT Công ty

3. Tờ trình 13. Vv thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và xem xét BCTC năm 2023 chưa kiểm toán

4. Tờ trình số 08  vv  thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

 
 

5. Tờ trình 15. Vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

6. Tờ trình 16. Vv thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và 2023 và kế hoạch năm 2024

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, 2023

8. Tờ trình vv lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 2024

9. Tờ trình 17. Vv thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

10. Chương trình ĐHĐCĐ tháng 7-2024

11. Phiếu xin ý kiến bằng văn bản HĐQT Công ty về việc chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT và TV BKS

12. Đơn ứng cử đề cử BKS

13. Đơn ứng cử đề cử HĐQT

14. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát

15. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

16. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2024

 

Xin trân trọng cảm ơn!